Leping

Facebook

1. LEPINGU OSAPOOLED
MediCredit OÜ, registrikood: 12533115, aadress: Pärnu mnt 67a, Tallinn, 10134, Harjumaa, juhatuse liikme Andre Liplik isikus ja
Klient – ………………………….., isikukood: …………………………………, elukoht: …………………………., sõlmisid sihtotstarbelise väikelaenu lepingu (edaspidi Leping)
ning leppisid kokku alljärgnevas:
2. MÕISTED
2.1. Laenusumma või Laen on rahasumma, mille MediCredit laenab Kliendile Raviasutuse poolt pakutava raviteenuse finantseerimiseks,
vastavalt Lepingule. Enne Laenusumma väljamaksmist teeb MediCredit Laenuotsuse Laenu väljamaksmise kohta.
2.2. Laenukalkulaator on MediCrediti Veebilehel asuv kalkulaator, mille kohaselt on Kliendil võimalik arvestada Laenusumma, mida ta
soovib MediCreditilt laenata ning mida ta kohustub tagasi maksma vastavalt käesolevale Lepingule ja selle alusel koostatud Kliendi
personaalsele Maksegraafikule. Kui Klient on leidnud Laenukalkulaatori vahendusel endale sobiva Laenu, on tal võimalik esitada
Laenutaotlus vastavalt Lepingule.
2.3. Tähtpäevad on Maksegraafikus toodud kuupäevad, mil peab Klient olema MediCreditile tagastanud vastava osa Laenusummast ja
Intressist ehk teostama Maksegraafikus toodud Kuumakse.
2.4. Laenupakkumus on MediCreditipoolne personaalne Laenu pakkumus, mille MediCredit teeb Kliendile, lähtudes Kliendi poolt soovitud
Laenusummast ning tema krediidivõimelisusest. Laenupakkumus edastatakse Kliendile peale Laenutaotluse esitamist.
2.5. Laenuotsus on otsus, milles MediCredit otsustab, kas ta on nõus Kliendiga Lepingut sõlmima ja Laenusummat väljastama või mitte.
MediCredit võib ka põhjendatult keelduda Kliendi poolt taotletud Laenuotsuse tegemisest. Mõlemal juhul teavitab MediCredit oma
otsusest Klienti. MediCrediti Laenuotsus võib sisalduda Laenupakkumuses või võib olla ka eraldiseisev dokument.
2.6. Laenutaotleja on füüsiline isik, kes on esitanud MediCreditile Laenutaotluse. Ta on kas täitnud Raviasutuses vastava Laenutaotluse
blanketi või esitanud Laenutaotluse MediCrediti Veebilehe vahendusel. Laenutaotleja muutub Kliendiks, kui MediCredit on teinud
positiivse Laenuotsuse.
2.7. Laenutaotlus on Laenutaotleja tahteavaldus Laenusumma saamiseks, mille Laenutaotleja edastab MediCreditile, kas omakäeliselt
allkirjastatud taotlusena või MediCrediti Veebilehe kaudu.
2.8. Maksegraafik on Lepingu alusel MediCrediti poolt Kliendile koostatud ja edastatud personaalne Laenu ning Intress ositi tagastamise
graafik. Maksegraafikus on toodud Laenusumma, Intress, Kuumakse ning Laenusumma ning Intressi summa kokku. Maksegraafik on
Lepingu lahutamatu lisa.
2.9. Kuumakse on Maksegraafikus toodud Laenu osamakse, mis koosneb Laenusummast ja Intressist. Laenusumma ja Intress on jaotatud
Kuumakseteks vastavalt Kliendi Laenutaotlusele ja/või MediCrediti poolt esitatud Laenupakkumusele.
2.10. Intress on võlaõigusseaduse mõistes, intress, mis on nii summalise suurusena kui ka protsendina Laenusummast, mis on näitlikuna
ja enamus Laenusummade osas, toodud MediCrediti Veebilehel, rubriigi „Laenutooted“ all. Juhul, kui Kliendi poolt soovitud Laen ei
kajastu MediCrediti Veebilehel asuvas Laenutoodete tabelis või ei tulene Laenukalkulaatorist, teeb MediCredit Kliendile personaalse
Laenupakkumuse.
2.11. Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabeleht on teabeleht, mis annab Laenutaotlejale ülevaate finantsteenuse kasutamisega
kaasnevatest kuludest ja kohustustest.
2.12. Leping on käesolev sihtotstarbelise väikelaenu leping koos kõigi lisadega.
2.13. Pool või Pooled on MediCredit ja Klient eraldi või koos.
2.14. Tööpäev on iga kalendripäev esmaspäevast reedeni, mis ei ole riiklik püha.
2.15. Veebileht on MediCrediti kodulehekülg internetis aadressil www.medicredit.ee.
2.16. Klient on laenusaaja ehk füüsiline isik, kes on esitanud Laenutaotluse ja kellele on MediCredit Laenusumma väljamaksnud ning kes
kohustub Laenu tagastama vastavalt Lepingule ja Maksegraafikule.
2.17. Laenuandja on juriidiline isik, MediCredit OÜ (registrikood: 12533115, asukoht: Pärnu mnt. 67a Tallinn, Harjumaa 10134), kelle
tegevusalaks on finantsteenused.
2.18. Raviasutus on hambaravi, proteesimise vms hambaraviteenust, osutav raviasutus, kirurgiateenuseid pakkuv raviasutus, loomakliinik
või muud meditsiinilist teenust osutav raviasutus, kes on MediCredit OÜ koostööpartneriks ja kes osutab MediCreditiga sõlmitud
koostöölepingu alusel isikusamasuse tuvastamise teenust, võtab vastu Laenutaotlusi ning kellele MediCredit Kliendi taotlusel
Laenusumma väljastab. MediCredit OÜ koostööpartneriteks olevate Raviasutuste nimekiri on toodud MediCrediti Veebilehel.
Raviasutus ei ole käesoleva Lepingu osapooleks. Raviasutuse nimetus, kontaktandmed ning muu Raviasutust puudutav
informatsioon on märgitud Laenutaotlusele.
3. LAENUTAOTLUS JA LEPINGU SÕLMIMINE
3.1. Peale Laenutaotluse esitamist ja enne Lepingu ning Maksegraafiku allkirjastamist tuleb Laenutaotlejal tuvastada oma isikusamasus
kehtiva isikuttõendava dokumendi alusel MediCrediti koostööpartneriks olevas Raviasutuses või MediCrediti kontoris.
Isikuttõendavateks dokumentideks on Eesti Vabariigi pass, ID-kaart või Eestis välja antud autojuhiload. Isikuttõendav dokument, mille
alusel Laenutaotleja isikusamasus tuvastatakse, peab olema kehtiv. Oma andmete õigsuse eest vastutab Laenutaotleja.
3.2. Raviasutus, kes on Laenutaotleja isikusamasuse tuvastanud, teeb vastavale blanketile koopia Laenutaotleja isikuttõendavast
dokumendist ning edastab nimetatud koopia MediCreditile.
3.3. Laenutaotleja esitab MediCreditile Laenu saamiseks Laenutaotluse. Laenu taotlemiseks peab Laenutaotleja olema vähemalt 21
aastat vana. Laenutaotluse esitamiseks on Laenutaotlejal kaks (2) võimalust:
1) Laenusaaja sisestab oma andmed MediCrediti Veebilehel olevale registreerumise blanketile, tutvub ja kinnitab, et
nõustub Lepingu tingimustega ning esitab elektroonilise Laenutaotluse. Kui MediCredit teeb positiivse Laenuotsuse,
edastab ta Kliendi e-posti aadressile Lepingu ja personaalse Maksegraafiku digitaalseks allkirjastamiseks. Samuti
edastab MediCredit Kliendile Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabelehe.
2) Laenutaotleja tuvastab oma isikusamasuse, tutvub ning allkirjastab Lepingu ning täidab ja allkirjastab omakäeliselt
Laenutaotluse Raviasutuses. Kui MediCredit teeb positiivse Laenuotsuse või omapoolse Laenupakkumuse, edastab
MediCredit Kliendile allkirjastamiseks Lepingu ja Maksegraafiku, lähtudes Kliendi soovist, kas e-posti või tavaposti
vahendusel. Samuti edastab MediCredit Kliendile Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabelehe.
3.4. Laenutaotleja poolt taotletav Laenusumma ja Laenu tagasimakse periood peavad vastama MediCrediti poolt väljapakutavatele
Laenudele. MediCredit väljastab Laene, mis tulenevad MediCrediti Veebilehel asuvast Laenukalkulaatorist ja/või Laenutoodete
tabelist. MediCrediti poolt väljastatavate Laenude ülempiir on 6000 eurot, tähtajaga kuni 4 aastat.
3.5. Peale Laenutaotluse edastamist Laenutaotleja poolt MediCreditile, hindab MediCredit Laenutaotleja krediidivõimekust,
Laenutaotleja poolt esitatud kuue (6) kalendrikuu pangaväljavõtte ja muu avaliku ja/või Laenutaotleja poolt antud andmete alusel.
Laenutaotleja annab Laenutaotluse esitamisega MediCreditile nõusoleku teostada Laenutaotleja kohta päringuid avalikest
registritest ja andmebaasidest.
3.6. MediCreditil on õigus Laenusummat mitte välja maksta, kui pärast Laenutaotluse esitamist selgub, et:
1) Laenutaotleja on MediCreditile esitanud valeandmeid enda, oma maksevõime või muude asjaolude kohta;
2) Laenutaotleja majanduslik olukord on selliselt halvenenud, et Laenusumma nõuetekohane tagastamine on MediCrediti
hinnangul ohus, samuti kui Laenutaotleja on muutunud maksejõuetuks;
3) Laenutaotlejal on avalike registrite andmetel nõuetekohaselt täitmata kohustusi kolmandate isikute ees;
4) Laenutaotleja suhtes on algatatud täitemenetlus.
Kui MediCreditile on teatavaks saanud eelpool nimetatud asjaolud, teavitab MediCredit viivitamatult Laenutaotlejat Laenutaotluse
mitterahuldamise otsusest.
3.7. Kui MediCredit otsustab Laenutaotleja Laenutaotluse rahuldada, teavitatakse Laenutaotlejat Laenuotsusest e-posti teel hiljemalt
kahekümne nelja (24) tunni jooksul arvates Laenutaotluse esitamisest. Juhul, kui MediCredit leiab, et Laenutaotleja taotletud
Laenusumma ja Laenu tagastamise tähtaeg ei vasta Laenutaotleja krediidivõimekusele võib MediCredit teha omapoolse
Laenupakkumuse. Kui Laenutaotleja aktsepteerib MediCrediti poolt tehtud Laenupakkumust, teavitab ta sellest koheselt MediCreditit
e-post vahendusel.
3.8. Laenutaotluse edastamine MediCreditile, ei kohusta MediCreditit Lepingut omapoolselt allkirjastama ega Laenusummat väljastama.
Juhul, kui MediCredit otsustab Laenutaotleja Laenutaotlust mitte rahuldada, teavitab MediCredit Laenuotsusega, viivitamatult
Laenutaotlejat, märkides Laenuotsusesse, mitterahuldamise põhjuse. Laenuotsus edastatakse Laenutaotlejale tema poolt märgitud
e-posti aadressile.
3.9. Kui Laenutaotleja ei aktsepteeri Lepingu punktis 3.7 sätestatud MediCreditipoolset Laenupakkumust või ei teavita MediCreditit
Laenupakkumuse aktsepteerimisest kolme (3) kalendripäeva jooksul, loetakse Laenutaotleja Laenutaotlus mitterahuldatuks ning
MediCredit ei teosta Laenusumma väljamakset Raviasutusele.
3.10. Laenuleping loetakse sõlmituks pärast Laenusumma väljamaksmist Raviasutusele, MediCrediti poolt.
4. LAENUSUMMA VÄLJAMAKSMINE JA MAKSEGRAAFIK
4.1. Kliendi poolt taotletud Laenusumma makstakse MediCrediti poolt välja otse raviteenust osutavale Raviasutusele. Raviasutus või
Klient võivad vajadusel edastada MediCreditile Kliendile osutatava raviteenuse ettemaksuarve või arve, hõlbustamaks makse
sooritamist Raviasutusele. Laenusumma makstakse välja ilma Kliendi täiendava korralduseta, hiljemalt kolme (3) tööpäeva jooksul.
4.2. Peale positiivse Laenuotsuse tegemist või Laenupakkumuse aktsepteerimist Kliendi poolt, koostab MediCredit Kliendile, lähtudes
sealjuures viimase Laenutaotlusest ja/või MediCrediti poolt tehtud Laenupakkumusest, personaalse Maksegraafiku. Maksegraafikus
on toodud Laenusumma, Intress, Kuumakse, Laenusumma tagastamise tähtpäevad, Laenu ja Intressi kogusumma ning MediCrediti
kontaktandmed ja pangarekvisiidid.
4.3. Kliendile koostatud Maksegraafiku edastab MediCredit Kliendile koos Lepinguga kas e-posti, tavaposti või Raviasutuse vahendusel.
Klient kinnitab Maksegraafikuga nõustumust ja selle kättesaamist ning allkirjastab Maksegraafiku ja Lepingu kas digitaalselt ning
edastab Lepingu ja Maksegraafiku MediCreditile e-posti vahendusel või omakäeliselt paberkandjal ning edastab selle MediCreditile
kas Raviasutuse või käsiposti vahendusel või ise MediCrediti kontorisse tuues, mitte hiljem kui kolme (3) tööpäeva jooksul Lepingu
ja Maksegraafiku kättesaamise päevast arvates.
4.4. Juhul, kui Klient ei ole Lepingut ja Maksegraafikut kolme (3) tööpäeva jooksul kätte saanud, on Klient kohustatud viivitamatult
MediCreditit teavitama.
4.5. Klient on kohustatud tagastama Laenu ning tasuma Intressi vastavalt MediCrediti poolt koostatud Maksegraafikule. Kliendi poolt
tasutavad Kuumaksed loetakse õigeaegselt tasutuks, kui vastav summa on Maksegraafikus kindlaksmääratud tähtpäeval laekunud
MediCrediti kontole, mis on toodud Veebilehel ja Maksegraafikus. Maksimaalne Laenu tagastamise ning Intressi tasumise periood on
4 aastat. Laenu tagastamise periood ja vastav intressimäär ning selle summaline suurus lepitakse Kliendiga kokku individuaalselt,
Maksegraafikus.
4.6. Juhul, kui Klient ei tasu Laenu Kuumakseid, Maksegraafikus kokkulepitud tähtpäevadel, on MediCreditil õigus Kliendilt viivist nõuda,
vastavalt Lepingu punktile 7.1. Juhul, kui Klient viivitab kolme või enama Maksegraafikus toodud osamakse tasumisega on
MediCreditil õigus Leping ennetähtaegselt üles öelda, vastavalt Lepingu punktile 8 ning nõuda kogu võlgnetava Laenusumma ning
Intressi tasumist.
4.7. Lepingu kehtivuse ajal on Kliendil õigus nõuda MediCreditilt Lepingu, Maksegraafiku või mistahes muu Lepingu lisa, kinnitatud koopia
edastamist.
5. INTRESS
5.1. Klient kohustub Laenusumma ja Intressi tasuma Maksegraafikus märgitud Kuumaksete tasumise tähtpäeval. Intressi suurus sõltub
Laenusumma suurusest ja Laenu tagastamise perioodi pikkusest. Intress tasutakse iga taotletud ja saadud Laenusumma kohta
eraldi. MediCrediti Intressi arvestamise üldpõhimõtted on järgmised: intressi arvestatakse laenujäägilt, sissemakse on 0 %,
lepingutasu puudub ning tasumine toimub igakuiste annuiteetmaksetena. Intress, intressimäär ning krediidikulukuse määr on toodud
Kliendile edastataval Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabelehe.
5.2. Intressi summalises suuruses ja intressimääras lepitakse kokku Kliendile koostatud personaalses Maksegraafikus. Samuti on Intressi
summaline suurus, intressimäär ja krediidi kulukuse määr sätestatud Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabelehes ning juhul, kui
Klient on taotlenud Laenusummat, mis on toodud MediCrediti Veebilehel, Laenutoodete tabelis, siis Intressi summaline suurus ning
määr nähtuvad ka eelpool nimetatud Laenutoodete tabelist.
6. LEPINGUST TAGANEMINE JA LAENU ENNETÄHTAEGNE TAGASTAMINE
6.1. Klient võib Lepingust taganeda, vastava taganemisavalduse tegemisega, neljateistkümne (14) kalendripäeva jooksul peale Lepingu
sõlmimist. Lepingust taganemisel tagastab Klient ja/või Raviasutus, Kliendi vastaval nõudmisel, viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30
päeva möödumisel, MediCreditile, Laenusumma ning kokkulepitud Intressi, perioodi eest, mil Laenusumma Kliendile laenatud oli.
6.2. Eelnevas punktis nimetatud Lepingust taganemise avaldus tuleb edastada MediCrediti e-posti aadressile. MediCredit vastab Kliendi
Lepingust taganemise avaldusele viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kolme (3) tööpäeva jooksul, märkides ära tasumisele kuuluva
Laenusumma, Intressi summa, Intressi arvutuskäigu ning Intressi ühe päeva kohta.
6.3. Juhul, kui Klient taganeb Raviasutusega sõlmitud lepingust või mistahes muust kokkuleppest, mille finantseerimiseks MediCredit on
Kliendile Laenu andnud ning vastava Laenusumma Raviasutusele välja maksnud, juhinduvad Pooled Laenulepingust taganemisel ja
Laenusumma ning Intressi tagastamisel Lepingu punktidest 6.1. ja 6.2.
6.4. Juhul, kui Klient ja Raviasutus ei jõua, raviteenuse osutamise lepingust või muust Raviasutuse ja Kliendivahelisest kokkuleppest,
taganemise osas ja MediCreditile Laenusumma ning Intressi tagastamise osas kokkuleppele, juhindutakse võlaõigusseaduses
sätestatust.
6.5. Kliendil on õigus Laen ennetähtaegselt tagastada. Laenu ennetähtaegse tagastamise korral, maksab Klient tagasi Laenu, koos
hüvitisega, mille suurus on 0,5% Laenusummast, kui Laenu tagastamise periood on kuni üks (1) aasta ning 1 % Laenusummast, kui
Laenu tagastamise periood on pikem kui üks (1) aasta. Oma soovist, Laen ennetähtaegselt tagastada, tuleb Kliendil MediCreditit eposti
teel koheselt teavitada. Nimetatud teatele vastab MediCredit viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kolme (3) tööpäeva jooksul ning
märgib oma vastusesse hüvitise summalise suuruse ning selle arvestamise aluse.
7. VIIVIS JA MAKSETE JÄRJEKORD
7.1. Juhul, kui Klient ei tasu Kuumakset Maksegraafikus toodud Kuumakse tasumise tähtpäevaks, on Klient kohustatud tasuma
MediCreditile tähtaegselt tasumata summalt viivist 0,3 % päevas. Viivise arvestus algab Kuumakse tähtpäevale järgneval
kalendripäeval ja lõpeb tähtaegselt tasumata Kuumakse MediCrediti kontole laekumise päeval.
7.2. Klient, kellel on MediCrediti ees viivisevõlgnevus, on kohustatud enne võlgnevuse tasumist võtma ühendust MediCreditiga, et saada
teada tasumisele kuuluv viivise summa konkreetse päeva seisuga. Juhul, kui Klient ei ole viivisevõlgnevuse tasumiseks MediCreditiga
ühendust võtnud, edastab MediCredit neljateistkümne (14) kalendripäeva möödudes Kliendile, võlateatise, millesse märgitakse
tasumata Kuumakse summaline suurus, viivise summaline suurus ja selle arvutamise alus.
7.3. Kliendi põhjendatud taotlusel võib MediCredit vähendada Kliendi poolt tasumisele kuuluvat viivist.
7.4. Kui Kliendi poolt, käesoleva Lepingu raames tasutud summadest ei piisa kõigi sissenõutavaks muutunud kohustuste täitmiseks,
arvestatakse Kliendi poolt sooritatud makse esimeses järjekorras võlgnetava Laenusumma katteks, teises järjekorras Intress katteks
ning kolmandas järjekorras viivise katteks.
8. LEPINGU ÜLESÜTLEMINE LAENUANDJA POOLT
8.1. Juhul, kui Klient viivitab kolme (3) või enama Maksegraafikus sätestatud Kuumakse tasumisega, saadab MediCredit Kliendile, Lepingus
kokkulepitud e-postile, avalduse, millega MediCredit annab Kliendile neljateistkümne (14) kalendripäevapikkuse täiendava tähtaja
võlgnetavate Kuumaksete ja viivisevõlgnevuse tasumiseks või MediCreditiga täiendava võlgnevuse tasumise kokkuleppe
sõlmimiseks.
8.2. Täiendava tähtaja andmine MediCrediti poolt ei vabasta Klienti viivise tasumisest.
8.3. Kui Klient soovib MediCreditiga sõlmida Lepingu punktis 8.1. viidatud täiendava kokkuleppe võlgnevuse tasumiseks, kohustub ta
MediCrediti avaldusele vastama viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kolme (3) tööpäeva jooksul, arvates avalduse saatmise hetkest.
8.4. Täiendav kokkulepe võlgnevuse tasumiseks vormistatakse käesoleva Lepingu lisana ning allkirjastatakse mõlema Poole poolt.
8.5. Juhul, kui Klient ei tasu täiendava tähtaja jooksul MediCreditile võlgnetavat summat või Klient ja MediCredit ei jõua võlgnevuse
tasumises kokkuleppele või Klient ei täida nõuetekohaselt võlgnevuse tasumise kokkulepet on MediCreditil õigus Leping
ennetähtaegselt üles öelda ning nõuda koheselt võlgnetava Laenusumma, Intress ja kogunenud viivise tasumist.
9. POOLTE KINNITUSED
9.1. Klient kinnitab Lepingu allkirjastamisega, et:
9.1.1. ta vastutab täielikult mistahes identifitseerimisvõimaluste kaudu tema nimel esitatud Laenutaotluste eest ja nõustub, et kõik
vastavad Laenutaotlused loetakse tehtuks Kliendi poolt ja nimel.
9.1.2. ta annab MediCreditile nõusoleku edastada 30 päeva möödudes peale võlgnevuse tekkimist Kliendi isiku (nimi, sünnikuupäev) ja
võlgnevusega seotud andmed (maksehäire tekkimise kuupäev ning summa) maksehäirena avaldamiseks AS-le Krediidiinfo.
9.1.3. ta on teadlik asjaolust, et MediCreditil on õigus võlgnevuse tekkimisel Leping ennetähtaegselt üles öelda, vastavalt Lepingu
punktile 8 ning kui Pooled võlgnevuse tasumise osas kokkulepet ei saavuta ja/või Klient täiendava tähtaja jooksul võlgnevust ei
tasu, on MediCreditil õigus võlgnevuse sissenõudmiseks kohtu poole pöörduda.
9.1.4. ta on teadlik asjaolust, et kui Raviasutus ja/või ta ise edastab MediCreditile tasumiseks arve käesoleva Lepingu ja selle lisade alusel
väljamaksmisele kuuluva Laenusumma maksmiseks Raviasutusele, sisalduvad MediCreditile edastataval arvel delikaatsed
isikuandmed.
9.1.5. ta annab MediCreditile nõusoleku töödelda punktis 9.1.4 sätestatud delikaatseid isikuandmeid vastavalt isikuandmete kaitse
seadusele ja ta on teadlik enda kui andmesubjekti õigustest paluda MediCreditil lõpetada oma isikuandmete töötlemine.
9.1.6. ta võimaldab MediCreditil kuni Lepingust tulenevate kohustuste täieliku täitmiseni kontrollida enda krediidivõimelisust, edastades
MediCrediti nõudmisel oma pangaväljavõtted, esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem, kui kolme (3) tööpäeva jooksul, arvates
MediCreditipoolse nõude saamise hetkest.
9.1.7. ta on teadlik asjaolust, et MediCreditil on õigus koormata pandiõigusega nõuet Kliendi vastu, kuni nõude täieliku rahuldamiseni
(kuni Laenusumma täieliku tagastamiseni).
9.1.8. ta on teadlik, et Laenutaotluse esitamisega annab ta MediCreditile nõusoleku teostada enda kohta päringuid avalikest registritest
ja andmebaasidest.
9.1.9. ta on teadlik oma kohustusest informeerida MediCreditit viie (5) tööpäeva jooksul igast asjaolust, mis halvendab või võib
halvendada tema maksevõimet ja/või majanduslikku olukorda, olemasolevatest või tekkida võivatest raskustest Lepingust
tulenevate kohustuste täitmisel ja igast Kliendi vastu algatatud pankroti- ja/või täitemenetlusest. Eelpool toodud asjaolude
ilmnemise korral kohustub Klient viivitamatult MediCreditit teavitama ning viimase ettepanekul sõlmima võlgnevuse tagastamiseks
täiendavaid kokkuleppeid.
9.1.10. Laenutaotluse esitamine ja Lepingu sõlmimine ei ole Kliendi poolt tingitud Kliendi raskest majanduslikust olukorrast, erakorralisest
vajadusest, sõltuvussuhtest, kogenematusest ega muust sellisest asjaolust.
9.1.11. ta saab täielikult aru talle Lepingust tulenevate kohustuste sisust ja ulatusest ning Lepingu sõlmimine on tema vaba tahe, mis ei
ole ei MediCrediti ega ühegi teise isiku poolt mõjutatud.
9.1.12. ta on Lepingu läbi lugenud, sellest täielikult aru saanud ja on Lepingu kõigi tingimustega nõus.
9.2. MediCredit kinnitab Lepingu allkirjastamisega, et:
9.2.1. ta töötleb Kliendi isikuandmeid ja talle teatavaks saanud delikaatseid isikandmeid äärmise hoolsusega, lähtudes isikuandmete
kaitse seadusest ja muudest asjakohastest õigusaktidest.
9.2.2. ta ei avalda käesoleva Lepingu sõlmimisel ja täitmisel talle teatavaks saanud Kliendi mistahes andmeid kolmandatele isikutele,
välja arvatud Lepingu punktides 9.1.2, 9.1.3 ja 9.1.7. sätestatud juhtudel ja kui andmete avalikustamine on ette nähtud kehtivates
õigusaktides.
10. LÕPPSÄTTED
10.1. Leping jõustub hetkel, kui see loetakse sõlmituks vastavalt Lepingu punktile 3.10. Leping kehtib kuni Poolte poolt kõigi Lepinguliste
kohustuste täitmiseni.
10.2. Kõik Lepinguga seotud teated edastatakse Poolte vahel kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis eesti keeles Lepingus
märgitud postiaadressil, e-posti aadressil või muul aadressil, mille üks Pool on kirjalikult teisele Poolele teatanud. Teate saatmisel
tähitud kirjaga loetakse teade kätte saaduks, kui teate postitamisest on möödunud viis (5) kalendripäeva. Teate saatmisel epostiga
loetakse teade kätte saaduks, kui teate saatmisest on möödunud üks (1) kalendripäev.
10.3. Kliendil on alati õigus, käesoleva Lepingu ning selle lisade vastavusega seoses, pöörduda pädeva järelevalveasutuse poole, milleks
on Tarbijakaitseamet (Rahukohtu 2, 10130 Tallinn, EESTI).
10.4. Kõik Lepingust tulenevad vaidlused püütakse lahendada kohtuväliselt ja Poolte kokkuleppel. Kliendil on õigus pöörduda kohtuvälise
kokkuleppe saavutamiseks Tarbijakaitseameti juures tegutseva tarbijakaebuste komisjoni poole. Kokkuleppe mittesaavutamisel
lahendatakse vaidlused Harju Maakohtus.
10.5. Lepingu allkirjastamisega kinnitavad Pooled, et Lepingus nende kohta esitatud andmed on õiged, Lepingu tingimused vastavad
nende tahtele ning nad on õigustatud Lepingut sõlmima ja allkirjastama.
11. LEPINGU DOKUMENDID
11.1. Lepingu dokumendid koosnevad Lepingust, Lepingu lisadest ning Lepingu muudatustest, millistes võidakse kokku leppida pärast
Lepingu sõlmimist.
11.2. Lepingu sõlmimise ajal on Lepingule lisatud järgnevad Lepingu lisad:
Lisa 1 – Maksegraafik.
Lisa 2 – Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabeleht.