Sopimus

Facebook

KULUTUSLUOTON YLEISET SOPIMUSEHDOT
1. MÄÄRITELMÄT
1.1. Asiakas on lainanottaja eli luonnollinen henkilö, joka on jättänyt lainahakemuksen ja kenelle MediCredit on maksanut lainasumman ja joka sitoutuu palauttamaan lainan sopimuksen ja maksutaulukon mukaisesti.
1.2. Luotonantaja on oikeushenkilö, MediCredit OÜ (rekisterinumero: 12533115, osoite: Pärnu mnt. 67a Tallinna, Viro 10134), kenen liiketoimintaan kuuluu rahoituspalvelu.
1.3. Sopimus koostuu tämän kulutusluoton yleisistä ehdoista ja maksuaikataulusta sekä mahdollisista liitteistä, josta sopimuspuolet ovat sopineet.
1.4. Lainan määrä tai Laina on rahalaina, jonka MediCredit antaa Asiakkaalle Terveyshoitolaitoksen tarjotun hoidon rahoittamiseksi, sopimuksen mukaisesti. Ennen rahalainan maksamista MediCredit tekee kuluttajaluoton myöntämistä koskevan päätöksen.
1.5. Lainalaskuri on MediCredit verkkosivulla oleva laskin, jonka mukaan Asiakas voi laskea sen lainamäärän, jonka hän haluaa lainata MediCreditilta ja jonka hän sitoutuu palauttamaan tämän Sopimuksen ja sen perusteella laaditun Asiakkaan henkilökohtaisen maksun aikataulun mukaisesti. Kun asiakas löytää sopivan lainan Lainalaskurin kautta, hän voi toimittaa lainahakemuksen Sopimuksen mukaisesti.
1.6. Määräajat ovat päivämäärät, jolloin Asiakkaan on palautettava MediCreditille lainan määrän ja koron vastaavan osan tai suoritettava Maksuaikataulussa määritellyn Kuukausierä.
1.7. Lainatarjous on MediCreditin henkilökohtainen lainatarjous, jonka MediCredit tekee Asiakkaalle Asiakkaan halutun lainamäärän ja hänen luottokelpoisuuden perusteella. Lainan tarjous toimitetaan Asiakkaalle lainahakemuksen jättämisen jälkeen.
1.8. Lainapäätös on päätös, missä MediCredit päättää, suostuuko he tekemään sopimusta asiakkaan kanssa ja myöntämään lainan määrää tai ei. MediCredit voi myös kohtuudella kieltäytyä hyväksymästä asiakkaan pyytämää lainahakemusta. Molemmissa tapauksissa MediCredit ilmoittaa asiakkaalle päätöksestään. MediCredit Lainapäätös voidaan sisällyttää lainatarjoukseen tai se voi olla erillinen asiakirja.
1.9. Lainahakija on luonnollinen henkilö, joka on jättänyt lainahakemuksen MediCreditille. Hän on joko täyttänyt terveyshuollonlaitoksessa vastaavan lainahakemuksen lomakkeen tai on jättänyt lainahakemuksen MediCredit verkkosivuilla. Lainanhakija tulee Asiakkaaksi, kun MediCredit on tehnyt myönteisen lainapäätöksen.
1.10. Lainahakemus on Lainanhakijan ilmoitus Lainan hakemisesta, minkä Lainahakija lähettää MediCreditille joko omalla allekirjoituksella hakemuksena tai MediCredit verkkosivun kautta.
1.11. Maksuaikataulu on laina- ja korkorasitteineen henkilökohtainen laina-aikataulu, jonka MediCredit on laatinut ja lähettänyt Asiakkaalle sopimuksen perusteella. Maksuaikataulussa näkyy Lainan Määrä, Korko, Kuukausierä sekä Lainan Määrän ja Koron määrä yhteensä näkyvät maksuaikataulussa. Maksuaikataulu on erottamaton osa sopimusta.
1.12. Kuukausierä on Maskuaikataulussa näkyvä lainaerä, joka koostuu Lainan Määrästä ja Korosta. Lainan määrän ja korko on jaettu Kuukausieriksi Asiakkaan lainahakemuksen ja / tai MediCreditin tekemän lainatarjouksen mukaisesti.
1.13. Korko on lainan hinta, joka Asiakkaan on maksettava MediCreditille lainan käytöstä.
1.14. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kulutusluottotiedot ovat sopimukseen perustuva tiedotuslomake, jonka MediCredit toimittaa Asiakkaalle pysyvällä välineellä ennen sopimuksen tekemistä, joka yhdistää MediCredit-tarjouksen ehdot ja tiedot asiakkaan antamien tietojen mukaan.
1.15. Osapuoli tai Osapuolet ovat MediCredit ja asiakas erikseen tai yhdessä.
1.16. Arkipäivä on jokainen kalenteripäivä maanantaista perjantaihin, mikä ei ole yleinen vapaapäivä.
1.17. Verkkosivu on MediCreditin kotisivu osoitteessa www.medicredit.ee.
1.18. Terveyshoitolaitos on laitos joka tarjoa hammashoitoa tai muuta hammashoidonpalveluja, kirurgisia palvelujen tarjoaja, eläinlääkärinklinikka tai muu lääketieteellisenpalvelunlaitos, joka on MediCredit OÜ: n kumppanina ja joka tarjoaa henkilötietoliikennettä MediCreditin kanssa tehtyyn yhteistyösopimuksen perusteella ja hyväksyy Lainan hakemisen ja kenelle MediCredit Asiakkaan toiveesta myöntää lainan. MediCredit Oü: n kumppaniluettelo terveyshoitolaitoksista on listattu MediCreditin verkkosivuilla. Terveyshoitolaitos ei ole tämän sopimuksen osapuoli. Terveyshoitolaitoksen nimi, yhteystiedot ja muut terveyshoitolaitoksen tiedot löytyvät Lainahakemukselta.
1.19. Taloudellisesti kytketty myyntisopimus on tämän Sopimuksen puitteissa sopimus, jonka Asiakas tekee Terveyshoitolaitoksen kanssa palvelujen hoitamista varten ja joka muodostaa MediCreditin kanssa tehtävän kuluttajaluottosopimukseen liittyvän sopimuksen, sillä Sopimuksen tavoite on, että MediCredit rahoittaa palvelun kustannukset.

2. LAINANHAKEMUS JA SOPIMUKSEN ALLEKIRJOITTAMINEN
2.1. Lainahakemuksen jättämisen jälkeen ja ennen sopimuksen ja maksuaikataulun allekirjoittamista lainanhakijan on tunnistettava henkilöllisyytensä voimassa olevan henkilötodistuksen perusteella MediCreditin kumppanin tai MediCreditin toimistolla. Henkilötodistukset ovat Viron tasavallan passi, henkilökortti tai Viron myöntämät ajokortit. Henkilötodistus, jonka mukaan hakijan henkilöllisyys on tunnistettu, on oltava pätevä. Lainaaja on vastuussa tietojensa oikeellisuudesta.
2.2. Lainanantajan henkilöllisyyden tunnistavan terveyshoitolaitoksen on tehtävä jäljennös hakijan henkilötodistuksesta vastaavalle lomakkeelle ja toimitettava jäljennös MediCreditille.
2.3. Lainahakija toimittaa lainahakemuksen lainan myöntämiseksi MediCreditille. Lainanhakijan on oltava vähintään 21-vuotias. Lainanhakijalla on kaksi (2) vaihtoehtoa lainahakemuksen tekemiseen:
1) Lainanottajan on annettava tiedot MediCreditin verkkosivuilla olevaan ilmoittautumislomakkeeseen, tarkistettava ja vahvistettava, että hän hyväksyy sopimuksen ehdot ja lähettää sähköisen Lainahakemuksen. Jos MediCredit myöntää luotonpäätöksen, se lähettää sen ja henkilökohtaisen maksuaikataulun Asiakkaan sähköpostiosoitteeseen sopimuksen digitaaliseksi allekirjoittamiseksi. MediCredit tarjoaa asiakkaalle myös vakiomuotoisen eurooppalaisen kulutusluottotiedon lomakkeen.
2) Lainahakija tunnistaa henkilöllisyytensä, tutkii ja allekirjoittaa Sopimuksen sekä täyttää ja allekirjoittaa Lainanhakemuksen Terveyshoitolaitoksessa. Jos MediCredit myöntää lainapäätöksen tai tekee lainatarjouksen, toimittaa MediCredit Sopimuksen ja Maksuaikataulun asiakkaalle allekirjoittaakseen asiakkaan toiveen mukaan sähköpostitse tai postitse. MediCredit tarjoaa asiakkaalle myös vakiomuotoisen eurooppalaisen kulutusluottotiedon lomakkeen.
2.4. Lainanhakijan haettu lainan ja lainan maksuajan täytyy vastata MediCreditin tarjoamiin lainoihin. MediCredit myöntää lainat, jotka syntyvät MediCredit verkkosivuston Lainalaskurista ja / tai Lainatuotteiden taulukosta. MediCreditin myöntämien lainojen enimmäismäärä on 6000 euroa, jonka laina-aika on enintään 4 vuotta.
2.5. Kun lainanhakija on lähettänyt lainahakemuksen MediCreditille, MediCredit arvioi lainahakijan luottokelpoisuuden lainahakijan antamien kuuden (6) kalenterikuukauden pankkitilien ja muiden julkisten ja / tai lainahakijoiden antamien tietojen perusteella. Lainahakemuksen lähettämisellä MediCreditille lainahakija myöntää MediCreditille oikeuden pyytää lainahakijasta kyselyjä julkisista rekistereistä ja tietokannoista.
2.6. MediCreditilla on oikeus olla maksamatta lainan määrää, jos lainahakemuksen esittämisen jälkeen näyttää siltä, että:
1) Lainahakija on toimittanut MediCreditille vääriä tietoja itsestään, sen vakavaraisuudesta tai muista olosuhteista.
2) Lainanhakijan taloudellinen tilanne on huonontunut niin pahasti, että lainan takaisinmaksu on MediCreditin mukaan vaarassa ja myös jos lainahakija on maksukyvytön;
3) Lainahakija ei ole julkisten rekisterien mukaan täyttänyt asianmukaisesti velvoitteensa kolmansiin osapuolien edessä;
4) Lainahakijalle on pantu täytäntöön täytäntöönpanoperuste.
Kun MediCredit on tietoinen edellä mainituista seikoista, MediCredit ilmoittaa viipymättä lainahakijalle päätöksestään olla myöntämättä lainahakemusta.
2.7. Jos MediCredit päättää myöntää lainahakijalle lainan, ilmoitetaan lainahakijalle lainanpäätöksestä sähköpostitse viimeistään kahdenkymmenen neljän (24) tunnin kuluttua lainahakemuksen jättämisestä. Jos MediCredit havaitsee, että lainahakijan pyytämä laina ja laina takaisinmaksunaika ei vastaa lainahakijan luottokelpoisuutta, MediCredit voi tehdä uuden lainatarjouksen. Jos lainahakija hyväksyy MediCreditin lainatarjouksen, hän ilmoittaa siitä välittömästi MediCreditille sähköpostitse.
2.8. Lainahakemuksen siirtäminen MediCreditille ei velvoita MediCreditia allekirjoittamaan itse sopimusta tai myöntämään lainaa. Jos MediCredit päättää evätä lainahakijan lainahakemus, MediCredit ilmoittaa lainanhakijalle viipymättä lainapäätöksestä ja ilmoittaa lainapäätöksessä hylkäysperustelun. Lainapäätös toimitetaan Lainahakijalle hänen ilmoittaman sähköpostiosoitteeseen.
2.9. Jos lainahakija ei hyväksy sopimuksen kohdassa 2.7 määrättyä MediCreditin lainatarjousta tai ei ilmoita MediCreditille lainatarjouksen hyväksymisestä kolmen (3) kalenteripäivän kuluessa, lainanhakijan lainahakemus katsotaan epätyydyttäväksi ja MediCredit ei maksa lainaosuutta terveydenhuollon järjestölle.
2.10. Lainasopimuksen katsotaan tehdyksi sen jälkeen, kun MediCredit on maksanut lainan määrän terveyshuoltolaitokselle.

3. LAINAMÄÄRÄN MAKSAMINEN JA MAKSUAIKATAULU

3.1. Asiakkaan haetun lainan, MediCredit maksaa suoraan terveyshoitolaitokselle. Terveyshoitolaitos tai asiakas voi tarvittaessa välittää MediCreditille ennakkomaksulaskun tai laskun asiakkaalle tarjottavasta hoidosta helpottaakseen terveyshoitolaitoksen maksamista. Lainan määrä maksetaan ilman Asiakkaan lisäjärjestelyjä viimeistään kolmen (3) arkipäivän kuluessa.
3.2. Laina myöntämisen tai Lainatarjouksen hyväksymisen jälkeen, MediCredit laatii asiakkaalle henkilökohtaisen aikataulun, joka perustuu asiakkaan tekemään lainahakemukseen ja / tai MediCredit Lainatarjoukseen. Lainan määrä, Korot, Kuukausierä, lainan takaisinmaksun määräajat, Lainan ja Koron kokonaismäärä sekä MediCreditin yhteystiedot ja pankkitiedot näkyvät maksutaulukossa.
3.3. Asiakkaalle laadittu maksutaulukon lähettää MediCredit asiakkaalle Sopimuksen kanssa sähköpostitse, postitse tai terveyshoitolaitoksen kautta. Asiakas vahvistaa Maksuaikataulun ja sen vastaanoton ja allekirjoittaa Maksunaikataulun ja Sopimuksen joko digitaalisesti ja lähettää Sopimuksen ja Maksunaikataulun MediCreditiin sähköpostitse tai käsin kirjoitettuna paperimuodossa ja toimittaa sen MediCreditille joko terveyshoitolaitoksen tai postin kautta tai itse MediCreditin toimistolle, viimeistään kolmen (3) arkipäivän kuluessa Sopimuksen ja Maksuaikataulu vastaanottamisesta.
3.4. Jos Asiakas ei ole saanut Sopimusta ja Maksuaikataulua kolmen (3) arkipäivän kuluessa, Asiakas on velvollinen ilmoittamaan MediCreditille viipymättä.
3.5. Asiakkaan on maksettava laina takaisin ja maksettava korko MediCreditin laatiman Maksuaikataulun mukaisesti. Asiakkaan maksamat kuukausierät katsotaan maksetuksi ajoissa, mikäli vastaava summa on vastaanotettu MediCreditin tilillä määräajalla, joka on määritetty Maksuaikataulussa, kuten verkkosivustolla ja Maksuaikataulussa on mainittu. Lainan takaisinmaksun ja korkojen enimmäismäärä on 4 vuotta. Lainan takaisinmaksuaika ja vastaava korko ja sen kokonaismäärästä sovitaan asiakkaan kanssa erikseen Maksuaikataulussa.
3.6. Jos Asiakas ei maksa lainan kuukausieriä, Maksuaikataulussa sovittujen määräajan mukaan MediCreditilla on oikeus vaatia asiakkaalta korkoa kohdan 6.1 mukaisesti. Jos Asiakas viivästyy kolmen tai useamman maksuaikataulun mukaisen maksuerän maksamisesta, MediCreditilla on oikeus irtisanoa sopimus etukäteen sopimuksen kohdan 8 mukaisesti ja vaatia velan ja maksettavan koron maksamista kokonaisuudessaan.
3.7. Sopimuksen voimassaoloaikana Asiakkaalla on oikeus vaatia Sopimuksen, Maksuaikataulun tai muun Sopimuksen lisän oikeaksi todistetun kopion siirtämistä MediCreditilta.

4. KORKO

4.1. Asiakas sitoutuu maksamaan Lainaosuuden ja Koron Maksuaikataulussa ilmoitetuksi määräajaksi. Koron määrä riippuu Lainan määrästä ja Lainan takaisinmaksuajan pituudesta. Korkoa maksetaan jokaisesta haetusta ja vastaanotetusta lainasta erikseen. MediCreditin korkojen laskentaperiaatteet ovat seuraavat: korko lasketaan lainan saldosta, käsirahan ja velvollisuus puuttuu, sopimusmaksua ei ole ja takaisinmaksu suoritetaan kuukausittaisina erinä. Korko, koron määrä ja luottokustannusaste esitetään asiakkaalle annetulla vakiomuotoisissa eurooppalaisissa kulutusluottotiedoissa.
4.2. Koron määrä ja korko on sovittava asiakkaalle laaditussa henkilökohtaisessa Maksuaikataulussa. Vastaavasti koron summa, korko ja veloitusmaksu esitetään vakiomuotoisissa eurooppalaisissa kulutusluottotiedoissa ja jos asiakas on hakenut lainaa MediCreditin verkkosivulla, lainatuotetaulukosta, sitten koron summa ja määrä löytyvät myös edellä mainitussa lainatuotetaulukossa.

5. PERUUTTAMISOIKEUS JA OIKEUS MAKSAA LAINA ENNENAIKAISESTI TAKAISIN

5.1. Asiakkaalla on oikeus peruuta tekemänsä Sopimus, ilmoittamalla siitä peruuttamishakemuksessa neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa sopimuksen syntymisestä.
5.2. Irtisanomalla Sopimuksesta on Asiakkaalla oikeus myös peruuttaa kaupallisesti sitovaa ostosopimus (palvelusopimus).
5.3. Sopimuksen purkamisen jälkeen Asiakas ja/tai terveyshoitolaitos palauttavat Asiakkaan pyynnöstä välittömästi, mutta kuitenkin enintään kolmenkymmenen päivän kuluessa MediCreditille, lainamäärän ja sovitun koron siitä ajanjaksolta, milloin varat on lainattu asiakkaalle.
5.4. Edellä mainitun sopimuksen peruuttamishakemus on lähetettävä MediCreditin sähköpostiosoitteeseen. MediCredit vastaa asiakkaan peruttamishakemukselle välittömästi, mutta viimeistään 3 (kolmen) arkipäivän kuluessa, josta ilmenee lainan määrä, koron summa, yhden päivän korko ja sen laskeminen.
5.5. Jos asiakas irtisanoutuu lääketieteellisestä palvelusta tehdystä taloudellisesti liittyvästä myyntisopimuksesta (palvelusopimus), koska kyseistä palvelua ei ole toimitettu tai sitä ei ole tehty sopimuksen ehtojen mukaisesti, Asiakas voi kieltäytyä täyttämästä sopimuksen mukaisia velvoitteita.
5.6. Taloudellisesti liittyvän myyntisopimuksen (palvelusopimuksen) peruutuksen tapahtuessa vastaa kustannuksista ja siihen liittyvistä kuluista Terveyshoitolaitos.
5.7. Asiakkaalla on oikeus maksaa Laina ennenaikaisesti takaisin. Lainan ennenaikaisen takaisinmaksun yhteydessä Asiakas palauttaa lainan yhdessä 0,5 prosentin suuruisen korvauksen kanssa, jos lainan takaisinmaksuaika on enintään yksi (1) vuosi ja 1 % lainasta, jos lainan takaisinmaksuaika on pidempi kuin yksi (1) vuosi. Asiakkaan on välittömästi ilmoitettava MediCreditille sähköpostitse, jos halua maksaa lainan enneaikaisesti. Mainitulle ilmoitukselle vastaa Medicredit välittömästi, kuitenkin viimeistään kolmen (3) arkipäivän kuluessa, ja sen on ilmoitettava vastauksessaan korvauksen määrä ja laskentaperuste.

6. VIIVÄSTYSKORKO JA MAKSUERÄT

6.1. Jos Asiakas ei maksa kuukausierää Maksuaikataulussa määritetyn kuukausittaisen maksun määräajaksi, Asiakas on velvollinen maksamaan MediCreditille 0,03% viivästyskorko päivässä, siihen lisääntyy 8% vuodessa. Viivästyskorkoa lasketaan kuukausittaisen maksun jälkeisestä kalenteripäivästä ja päättyy päivänä, milloin maksamaton kuukausimaksu on vastaanotettu MediCreditin tilillä. MediCreditilla on oikeus vaatia korvausta asiakkaalta koron ylittävistä vahingoista
6.2. Asiakkaalla, kenellä on maksuviivästys MediCreditille, on velvollisuus otettava yhteyttä MediCreditiin ennen velan maksamista saadakseen selville tietyn päivän erääntyvän koron määrän. Jos Asiakas ei ole ottanut yhteyttä MediCredetiin erääntyneen velan maksamiseksi, MediCredit välittää 14 kalenteripäivän kuluttua Asiakkaalle velkakirjan, jossa ilmoitetaan kuukausimaksun maksamatta olevan määrän, viivästyskorot ja sen laskuperusteet.
6.3. Asiakkaan järkevällä pyynnöllä MediCredit voi pienentää Asiakkaan maksettava korkoa.
6.4. Jos Asiakkaan tämän Sopimuksen mukaisesti maksettu summa ei riitä täyttämään kaikkia velvoitteita, maksujen riittämättömyysjärjestys on seuraava: Ensimmäisessä järjestyksessä maksu hyvitetään kattamaan Veloitettava summa, toisessa järjestyksessä korkoa ja kolmannessa järjestyksessä muita kuluja. MediCredit ei ole perimiskustannuksia.

7. LUOTONANTAJAN OIKEUS PURKKAA SOPIMUS

7.1. Jos Asiakas viivästyttää kolmen (3) tai useamman maksuerän maksamisella, MediCredit lähettää Asiakkaalle Sopimuksen mukaisesti sähköpostitse lisää neljätoista (14) kalenteripäivää Kuukausierän ja viivästyskoron maksamiseen tai lisäsopimuksen MediCreditiin kanssa ylimääräisen velan maksamisesta.
7.2. Medicreditin myönnetty lisäaikaa ei vapauta Asiakasta koron maksamisesta.
7.3. Jos Asiakas haluaa tehdä MediCreditin kanssa kohdassa 7.1 mainitun lisäsopimuksen velan maksamiseksi, hän suostuu vastaamaan MediCreditin hakemukselle viipymättä, mutta viimeistään kolmen (3) arkipäivän kuluessa hakemuksen jättämisestä.
7.4. Velan maksamista koskeva lisäsopimus virallistetaan tämän Sopimuksen liitteenä ja molempien Osapuolten allekirjoittamana.
7.5. Jos Asiakas ei maksa MediCreditille maksettavaksi tulevaa määrää lisäajalla tai Asiakkaalla ja MediCredit eivät pääse sopuun velan maksamisesta tai Asiakas ei suorita asianmukaisesti velan maksamista koskevaa sopimusta, MediCreditilla on oikeus irtisanoa sopimus ennenaikaisesti ja vaatia välittömästi lainan määrän, koron ja kertyneen viivästyskoron maksamista.

8. OSAPUOLTEN VAHVISTUKSET

8.1. Asiakas vahvistaa allekirjoittamalla sopimuksen, ja sen mukaan:
8.1.1. hän on täysin vastuussa kaikista hänen nimissään esitetyistä lainahakemuksista millä tahansa tunnistamismenetelmällä ja on samaa mieltä siitä, että kaikki asiaankuuluvat lainahakemukset katsotaan tehdyiksi asiakkaan nimissä ja hänen puolesta.
8.1.2. hän myöntää MediCreditille oikeuden siirtää 30 päivän kuluttua velkaantumisen jälkeen asiakkaan henkilökohtaiset (nimi, syntymäpäivä) ja velkaan liittyvät tiedot (maksuhäiriön päivämäärä ja määrä) maksuhäiriönä AS:lle Creditinfo.
8.1.3. hän on tietoinen siitä, että MediCreditilla on oikeus irtisanoa Sopimus ennenaikaisin Sopimuksen kohdan 7 mukaisesti ja jos Osapuolet eivät pääse sopuun velan maksamisesta ja/tai Asiakas ei maksa velkaa lisäajassa, MediCreditillä on oikeus periä velkaa tuomioistuimen kautta.
8.1.4. hän on tietoinen siitä, että jos Terveyshoitolaitos ja/tai hän itse laitos siirtää Medicreditille laskun tämän sopimuksen ja sen liitteiden mukaisesti maksettavan summan Terveyshoitolaitokselle maksamiseksi, on siinä Medikreditillä lähetetyllä laskulla arkaluonteisia henkilötietoja.
8.1.5. hän myöntää MediCreditille oikeuden käsitellä Henkilötietolain mukaisia arkaluonteisia henkilötietoja ja muita henkilötietoja jotka on annettu kohdassa 8.1.4, ja hän on tietoinen hänen oikeuksistaan rekisteröidyltä henkilöksi pyytämään MediCreditiltä lopettamaan henkilötietojensa käsittelyn.
8.1.6. hän on tietoinen siitä, että MediCredit käsittelee henkilötietoja luottokelpoisuutensa arvioimiseksi ja varmistaa, että Asiakas pystyy palauttamaan lainan Sopimuksessa määrätyin ehdoin.
8.1.7. hän sallii MediCredit tarkistaa oman luottokelpoisuutensa siihen saakka, kunnes sopimuksen mukaiset velvoitteet täytetään, antamalla MediCreditille pyynnöstä tiliotteet mahdollisimman pian, mutta viimeistään kolmen (3) arkipäivän kuluessa MediCreditin pyynnöstä.
8.1.8. hän on tietoinen, että MediCreditilla on oikeus vaatia panttia asiakkaan suhteen, kunnes vaatimus on täysin tyydytetty (kunnes laina maksetaan kokonaan takaisin).
8.1.9. hän on tietoinen, että Lainahakemuksen lähettämisellä MediCreditille hän myöntää MediCreditille oikeuden pyytää itsestään kyselyjä julkisista rekistereistä ja tietokannoista.
8.1.10. hän on tietoinen velvollisuudestaan ilmoittaa MediCreditille viiden (5) arkipäivän kuluessa kaikista tosiseikoista, jotka pahentavat tai voivat pahentaa vakavaraisuuttaan ja/tai taloudellista tilannettaan, vaikeuksia tai jotka johtuvat sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämisestä ja asiakkaan kanssa toteutetuista konkurssimenettelyistä ja/tai täytäntöönpanomenettelyistä. Edellä mainittujen seikkojen yhteydessä Asiakas sitoutuu ilmoittamaan välittömästi MediCreditille ja tekemään jälkimmäisen ehdotuksesta lisäsopimuksen velan takaisinmaksusta.
8.1.11. Lainahakemuksen jättäminen ja sopimuksen tekeminen eivät johdu asiakkaan vaikeasta taloudellisesta tilanteesta, poikkeuksellisesta tarpeesta, riippuvuussuhteesta, kokemattomuudesta tai muista olosuhteista.
8.1.12. hän ymmärtää täysin Sopimuksen mukaisia velvoitteidensa sisällön ja laajuuden ja Sopimuksen tekeminen on hänen vapaa tahtonsa, joka ei ole sidoksissa MediCreditin tai muuhun henkilöön.
8.1.13. hän on lukenut sopimuksen, ymmärtänyt sen täysin ja on sopusoinnussa kaikkien sopimuksen ehtojen kanssa.

8.2. MediCredit vahvistaa allekirjoittamalla sopimuksen, ja sen mukaan:
8.2.1. hän käsittelee Asiakkaan henkilökohtaisia tietoja ja arkaluonteisia henkilötietoja, jotka hänelle on ilmoitettu äärimmäisen huolellisesti Henkilötietolain ja muun asiaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.
8.2.2. hän ei saa luovuttaa mitään sellaista Asiakkaan antamaa tietoa, joka on tullut tietoiseksi tästä sopimuksesta kolmansille osapuolille, lukuun ottamatta sopimuksen 8.1.2, 8.1.3 ja 8.1.7 kohtaa ja jos tietojen julkistaminen on voimassa olevassa lainsäädännössä.

9. LOPPUMÄÄRÄYKSET
9.1. Sopimus tulee voimaan heti, kun se katsotaan tehdyn sopimuksen 2.10 kohdan mukaisesti. Sopimus on voimassa, kunnes kaikki sopimuspuolet ovat täyttäneet sopimusvelvoitteensa.
9.2. Kaikki Sopimukseen liittyvät ilmoitukset on toimitettava Osapuolille sellaisessa muodossa, joka voidaan jäljentää kirjallisesti postitse, sähköpostitse tai muuhun osoitteeseen jonka toinen Osapuoli on ilmoittanut kirjallisesti toiselle Osapuolelle. Lähettämällä viestin kirjattuna kirjeenä, viesti katsotaan vastaanotetuksi, kun viestin lähettämisestä, se on ollut viisi (5) kalenteripäivää. Lähettämällä viestin sähköpostitse, viesti katsotaan vastaanotetuksi, kun viestin lähettämisestä, se on ollut yksi (1) kalenteripäivää.
9.3. Asiakkaalla on aina oikeus tämän Sopimuksen ja sen liitteiden noudattamiseen liittyen ottaa yhteyttä toimivaltaiseen valvontaviranomaiseen eli Kuluttajavirastoon (www.tarbijakaitseamet.ee). Valtion rahoitusvalvonta suorittaa Velkojien ja sovittelijoiden lain mukaisesti Rahoitustarkastus (www.fi.ee).
9.4. Kaikki Sopimuksesta johtuvat riita-asiat ratkaistaan oikeudessa ja Osapuolten välisillä neuvotteluilla. Asiakkaalla on oikeus hakea tuomioistuimen ulkopuolista ratkaisua Kuluttajavirastolta. Riitaisuudet ratkaistaan Harjun läänin tuomioistuimessa, ellei sopimusta saavuteta.
9.5. Sopimuksella allekirjoittamalla sopimuspuolet vahvistavat, että sopimuksen mukaiset tiedot ovat oikeita, sopimuksen ehdot ovat niiden tahdon mukaisia ja niillä on oikeus allekirjoittaa sopimus.

10. SOPIMUSASIAKIRJAT

10.1. Sopimusasiakirjat koostuvat Sopimuksesta, Sopimuksen liitteistä ja Sopimuksen muutoksista, joista voidaan sopia Sopimuksen tekemisen jälkeen.
10.2. Tämän sopimuksen lisäksi allekirjoitetaan maksuaikataulu, jonka allekirjoittavat Asiakas ja MediCredit. Allekirjoittamalla tämän maksuaikataulun, Asiakas vahvistaa myös, että hän on lukenut, ymmärtänyt ja sopinut näiden yleisten sopimusehtojen kanssa.